Leerlingzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.

Leerlingzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.
Vanaf de eerste dag dat uw kind onze school bezoekt, wordt zijn/haar ontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Dit gebeurt door observatie, het nakijken en beoordelen van het dagelijkse werk, het afnemen van toetsen en het verzamelen van aantekeningen over de resultaten.
 

Intern begeleider

Op de Klipper is de intern begeleider (IB-er) de deskundige als het gaat om leer- en/of gedragsproblematiek. De IB-er adviseert en ondersteunt ouders m.b.t. het aanvragen van arrangementen en het aanvragen van ONL (Onderwijs Zorg Nederland) voor kinderen met dyslexie en dyscalculie, en helpt zo nodig bij het aanvragen van opvoedingsondersteuning in de thuissituatie. Ouders kunnen ook advies inwinnen bij de IB-er op het gebied van ADHD, Autisme, en andere gedragsstoornissen.
 

Groepsbespreking en Ondersteuningsteam

De leerkrachten hebben vier keer per jaar een groepsbespreking met de IB-er. In dat gesprek komen alle leerlingen aan de orde, maar wordt vooral ook gekeken naar de kinderen die extra begeleiding behoeven, dan wel juist meer leerstof aankunnen.

Indien de leerkracht en IB-er, een kind breder besproken willen hebben of er moet nader onderzoek worden gedaan, dan wordt de leerling ook in het zogenaamde Ondersteuningsteam (OT) besproken. Het Ondersteuningsteam bestaat uit een psychologe / orthopedagoge, de directeur, de IB-er en de leerkracht(en) van de leerling. Op schoolmaatschappelijk werk of andere instanties worden op afroep een beroep gedaan. Het OT geeft advies aan leerkrachten en ouders.

Indien de Klipper niet meer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, zal de school, in overleg met de ouders en de trajectbegeleider, voor een passende onderwijsplek zorgen.
 

Toetsing

Twee keer per jaar worden er Cito toetsen afgenomen in de groepen 1 t/m 8. Deze landelijke toetsen meten wat de kinderen hebben geleerd. De scores worden op de rapporten vermeld.

Daarnaast wordt er in de groepen 4 t/m 8, 1x per jaar de NSCCT afgenomen. 

Met alle gegevens en de indruk van de leerkracht wordt uiteindelijk in groep 8 het schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

T.a.v. gedrag gebruiken we de Leerkracht Scol in de groepen 3 t/m 8  en aanvullend de Leerling Scol in de groepen 6 t/m 8.  In de groepen 1 en 2 zetten we Kijk in voor het volgen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal